Gambia

Stichting Montferland Sare Wallom
Beleidsplan
Title
Ga naar de inhoud
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.“Stichting Montferland Sare Wallom”

Privacy statement“Stichting Montferland Sare Wallom”

Privacy statement  

Inleiding

Onze Stichting slaat persoonsgegevens van donateurs op.

In voorkomende gevallen kunnen het ook gegevens zijn van andere bij onze vereniging betrokken personen.

Deze personen mogen erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan.  De wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplicht ons ook daartoe.

 

Dit beleid beschrijft hoe binnen onze Stichting met privacy wordt omgegaan.

Doel hiervan is om de organisatorische en technische maatregelen te nemen die in redelijkheid van ons verwacht mogen worden om te waarborgen dat zorgvuldig met de vastgelegde persoonsgegevens wordt omgegaan.

Van alle bestuursleden van de stichting wordt verwacht dat zij in lijn met dit beleid integer, vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan.

 

Grondslag en doel van de gegevens

Door de stichting “Handen ineen voor Gambia” worden, voor zover mogelijk, de volgende persoonsgegevens verzameld:

Donateurs:                            naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres

Bestuursleden:                    t.b.v. communicatie:   naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres

Partners (bedrijven):          (bv transport): t.b.v. communicatie:   naam, adres, telefoonnummer,
e-mail & adres

 

Deze gegevens worden verwerkt t.b.v.:

Donateurs: het registreren en controleren van de donaties en/of giften, de verzending van onze nieuwsbrief alsmede de communicatie in het algemeen.

Bestuursleden: het communiceren in het algemeen

Partners: het communiceren in het algemeen

 

Waarom verzamelen wij deze gegevens:

Wij doen dit teneinde een goede communicatie te kunnen bewerkstelligen en een ieder

 optimaal van dienst te kunnen zijn, binnen de doelstellingen van onze stichting.

 

Wie heeft toegang tot deze gegevens:

                Bestuursleden.

 

Rechten van betrokkenen

Op verzoek zullen wij een betrokkene inzage geven in de persoonsgegevens die we van hem/haar vastleggen.  In alle gevallen kunnen personen van ons vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of de gegevens te verwijderen.  Behoudens eventueel wettelijke verplichtingen zullen wij dat dan ook op zo kort mogelijke termijn doen.

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

 


Beveiliging

Wij hebben, rekening houdend met de gesignaleerde mogelijke risico’s, passende technische maatregelen getroffen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.

De software en data zijn beveiligd via firewalls en beschermingssoftware en ook de website voldoet aan de geldende eisen.

 

Meldplicht datalekken

Er zal onverwijlde melding aan betrokkenen plaatsvinden bij waarschijnlijk hoog risico op inbreuk van rechten en vrijheden.

Verder zal er een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) plaatsvinden binnen max. 72 uur.

 

Namens de: “Stichting Montferland Sare Wallom”

·         Hans Helthuis (voorzitter)

·         Herbert Damen (penningmeester)

·         Tinie Nova (secretaris)

 

24 Juni 2021


Reknr: NL45RABO 0 1490.28.881

t.n.v. Stichting Montferland - Sare Wallom
  KvK   09191287

  ANBInr:  8202.91.493
Terug naar de inhoud